• En Don maan – Spenden Sie – Faire un Don

    En Don maan – Spenden Sie – Faire un Don

    per Virement – per Banküberweisung – par virement bancaire:oder per PayPal – ou par PayPal:
    LU84 1111 7009 1792 0000
    CCPLLULL

    Blëtz a.s.b.l. seet Iech villmools merci fir Är Ënnerstëtzung. – Blëtz a.s.b.l. dankt Ihnen für Ihre Unterstützung. – Blëtz a.s.b.l. vous remercie pour votre soutien.