En Don maan – Spenden Sie – Faire un Don

per Virement – per Banküberweisung – par virement bancaire:oder per PayPal – ou par PayPal:
LU84 1111 7009 1792 0000
CCPLLULL

Blëtz a.s.b.l. seet Iech villmools merci fir Är Ënnerstëtzung. – Blëtz a.s.b.l. dankt Ihnen für Ihre Unterstützung. – Blëtz a.s.b.l. vous remercie pour votre soutien.