05. Oktober 2021 : Scheckiwwerreechung vum Lions Viaduc

De Blëtz hat déi grouss Éier e Scheck am Wäert vun 2500€ vum „ Lions Viaduc“ entgéint ze huelen.
De Lions Viaduc war mat der Presenz vun der Presidentin Madamm Raidun Val, der Madamm Carine Coi-Maitzner an dem M Jean Weynandt an hiren Memberen vertrueden.
Madamm Nicole Backes, trésorière vum Blëtz e Schéck krut e Schéck vun 2500€.
Mir soen, villmools Merci fir de wonnerbare Geste.

Categories :