10. Februar 2018 : Amis de la Fleur Ettelbruck spendet €2500

D’Claudia Landa an de Laurent van Goidsenoven, Comitésmemberen vum Blëtz a.s.b.l, krute vun der Présidentin vun den Amis de la Fleur vun Ettelbréck, der Madame Christiane Kayser a hire Memberen, e Scheck iwwer 2.500€, fir d’Associatioun Blëtz iwwerreecht.
Mir soe Villmools Merci!