• 10. Februar 2018 : Amis de la Fleur Ettelbruck spendet €2500

    by  • 28. Februar 2018 • Blëtz unterwegs, Neiegkeeten, Schecküberreichungen

    D’Claudia Landa an de Laurent van Goidsenoven, Comitésmemberen vum Blëtz a.s.b.l, krute vun der Présidentin vun den Amis de la Fleur vun Ettelbréck, der Madame Christiane Kayser a hire Memberen, e Scheck iwwer 2.500€, fir d’Associatioun Blëtz iwwerreecht.
    Mir soe Villmools Merci!