16. April 2018 : Assemblée Générale Ordinaire vun info-handicap

D’Karin Magar-Klein, Comitésmember, war fir  Blëtz a.s.b.l op der Assemblée.

links: Jean-Marc Scheer (Wäertvollt Liewen), rechts: Karin Magar-Klein (Blëtz a.s.b.l.)

Categories :