16. Mee 2022: Scheckiwwerreechung vun den „Fraen a Mammen Bous“

De Blëtz huet e Scheck am Wäert vu 500 € a Presenz vun der Presidentin, der Madamm Heinisch, der Sekretärin der Madamm Kayser, der Madamm Simon-Kill, Echevin an dem Aumônier Här Pundel, entgéint gehuel

De Blëtz war vertrueden duerch Madamm Nicole Backes-Walesch an Madamm Yasmine Silbereisen.

Mir soen, villmools Merci fir déi wonnerbare Geste.

Categories :