19. Juni 2023: Scheckiwwerreechung vum CTF Liga Gaart an Heem a.s.b.l.

CTF Liga Gaart an Heem a.s.b.l. huet dem Blëtz en Don vun 1000 € gemaach.

D’Madamm Nicole Backes, Tresoriere vum Blëtz huet de Scheck entgéint geholl.

Mir soe Villmools Merci fir dee léiwe Geste.

Categories :