26. Dezember 2018 : „Fanfare Hostert“ spendet 2500€

D’Nicole Backes, Trésorière an d’Karin Magar-Klein, Comitésmember vum Blëtz a.s.b.l, kruten nom Concert vun der Fanfare Hueschtert op Stiefesdag an der Kierch, an a Präsenz vum Buergermeeschter e Scheck vun 2500      iwwerreecht. Beim engem Patt, offréiert vun der Gemeng, goung den Owend op en Enn. Mir soe Villmools Merci!