27. Februar 2018 : “Fraen a Mammen” Schieren spendet 2000€

D’Karin Magar, Comitésmember vum Blëtz a.s.b.l, krut vun der Présidentin, der Madame Henriette Mathias a hire Memberen, e Scheck iwwer 2000€, fir d’Associatioun Blëtz iwwerreecht.
Mir soe Villmools Merci!