29. September 2018 : „OGBL“ spendet 1000€


De Marc Schommer, Comitémember huet de Blëtz zu Hesper virgestallt a krut vum Präsident vun der Sektioun Zentrum, dem Här Charles Siwek, e Schéck vum 1000€ iwerreecht.
Mir soe Villmools Merci!