31 März 2021 : Liichtmëss-Aktioun vum Préscolaire Mamer

De Blëtz hat déi grouss Éier e Scheck am Wäert vu 3665 € vum „ Liichtmëssdag-Aktioun“ ze kréien.
De Blëtz gouf vum Madamm Malou Wagner de Vizepräsidentin vertrueden.

Mir soen ALL de Kanner vum Préscolaire, eng Elteren, dem Schoulpersonal an de Gemeng mam Här Luc Feller an den Här Negri.

Villmools Merci fir de wonnerbaren Gest.