4. Mai 2018 : „Generalversammlung Fraen a Mammen Cliärref“ spendet 4000€

D’Yvette Schosseler, Comitésmember, war fir Blëtz a.s.b.l op der Assemblée a huet de Blëtz virgestell a krut vum der Präsidentin e Schéck vum 4000€. Mir soe Villmools Merci!