5. Februar 2019 :„ Konferenz zu Sandweiler“

D’Presidentin Chantal Keller huet den 5. Februar an der Gemeng vun Sandweiler „Blëtz“ a.s.b.l virgestallt an huet eng Konferenz iwwert den Schlag gehale. D’Konferenz gouf vun der Madame Romaine Meysembourg ageleet. Ganz vill leit hunn interesséiert nogelauschtert, ënnert anerem och d’Buergermeeschterin vun Sandweiler d’ Madame Simone Massard-Stitz an hier zwee Cheffen Monsieur Jean Paul Roedert an Monsieur Romain Dupong. Et war eng immens interessant Konferenz mat villen Froen an Diskussiounen.