18. Juli 2021: Scheckiwwerreechung vun der Gemeng Suessem

De Blëtz hat déi grouss Éier, e Scheck am Wäert vun 5000€ vun der Gemeng Suessem am Kader vun der “Fête nationale luxembourgeoise 2021” entgéint ze huelen. Bei enger Présentatioun vun der Mme Nicole Backes-Walesch, trésorière, an der Mme Yasmine Silbereisen, Comitésmember, gouf de Blëtz virgestallt. Mir soen der Gemeng Suessem, a besonnesch der Buergermeeschtesch, der Mme Simone ASSELBORN-BINTZ, dem Gemengerot, der Mme Nathalie MORGENTHALER, den Hären Steve GIERENZ a Mike LORANG, Villmools Merci fir de wonnerbare Geste.

Categories :