20. Februar 2018 : “Fraen a Mammen” spendet 1500€

Patrick Foucher – Photographe

D’Karin Magar, Comitésmember vum Blëtz a.s.b.l, krut vun der Présidentin, der Madame Steffen a hire Memberen, e Scheck iwwer 1500€, fir d’Associatioun Blëtz iwwerreecht.
Mir soe Villmools Merci!