25. November 2022: Scheckiwwerreechung Gruppement des sSyndics Professionnels Luxembourgeois (GSPL)

De Blëtz hat déi grouss Éier e Scheck iwwerreecht ze kréien vum Gruppement des Syndics Professionnels Luxembourgeois (GSPL)
A Presenz vun der Presidentin Mme Nadine Wagner an dem Keeser Här. Patrick Penning konnt de Bletz bei engem gemittlechen flotten Owend e Scheck vun 2200€ entgéint huelen.
De Blëtz seet villmools Merci fir deen generéisen Don.

 

Categories :