29. Januar 2019 : „ Fraen a Mammen aus der Gemeng Leideleng“ sinn 5 000 Euro fir de „Blëtz“ an fir de „Wonschstär“ iwwerreecht

Nom der Generalversammlung an Centre Sociétaire „An der Eech“ a Present vun der Buergermeeschter, Madame Diane Bisenius-Feipel an dem Här Paschtouer huet Präsidentin, Madame Andrée Sunnen-Klein mam Comité deen immense Schéck zu 5000€ der Präsidentin vum Blëtz, Chantal Keller an och 5000€ der Präsidentin vum Wonschstär iwwerreecht. Mat enger Agape an e gemittleche Patt gouf gefeiert. Mir soe Villmools Merci!