6. März 2021 Generalversammlung – Assemblée générale