Was ist ein Schlaganfall?

Blëtz a.s.b.l. informiert

Aufklärung

Eine Kernmission von Blëtz a.s.b.l.

Werden Sie Mitglied

Unterstützen Sie uns durch eine Spende und

Broschüre / Risikobestimmung

Brochure2021DE

Flyer 2023 / Richtig handeln

Journée mondiale de l'AVC - Lëtzebuergesch - Deutsch

Journée mondiale de l'AVC - Version française

BLËTZ

NEWS

15. Mäerz 2023: Scheckiwwerreechung vu Seniore Club vu der Gemeng Fréiseng

De Blëtz hat déi grouss Éier e Scheck vum 500 € op hirer Generalversammlung a Presenz vun dem Comité Member, der Madamm Karin Magar-Klein iwwerreecht ze kréien. De Blëtz seet […]

20 mars 2023 : Blëtz ASBL en visite de la COPAS.

À ce jour, la COPAS compte 57 membres qui gèrent au Grand-Duché de Luxembourg la quasi-totalité des maisons de soins, des centres intégrés pour personnes âgées, des centres de jour […]

25 März 2023 : Porte ouverte

17th March 2023: Brain Awareness Week – the VALIDATE project 

Blëtz a.s.b.l. shares the latest stroke care research on behalf of the Stroke Alliance For Europe (S.A.F.E.) Happy #BrainAwareness Week. We are supporting @safestroke in promoting EU-funded research in to […]

11. Mäerz 2023 : 2e Gesondheetsdag Gemeng Habscht

D’Malou Wagner, Vize-Präsidentin, an d’Karin Magar, Comité Member, hunn op den Hiereschlag sensibiliséiert. Si hunn eng Power-Point gemaach a vill flott Entretienen um Stand gehalt. Eng grousse Merci geet un […]

16th March 2023 : Brain Awareness Week – the RESQ+ project

Blëtz a.s.b.l. shares the latest stroke care innovation using artificial intelligence in healthcare on behalf of the Stroke Alliance For Europe (S.A.F.E.) Using digitisation and artificial intelligence to revolutionise healthcare […]

BLËTZ

YouTube