Wat ass e Gehirschlag?

Blëtz a.s.b.l. informéiert

Sensibiliséirung

Eng Haaptmissioun vu Blëtz a.s.b.l.

Gidd Membre

Ënnerstëtzt eis duech en Don a

Broschür

Brochure2021DE

Virtuell Porte ouverten

Samedi / Samstags: 10:00-10:15

30.01.  27.02.

27.03.  24.04.

30.05. 26.06.

10.07.

BLËTZ

NEWS

31 März 2021 : Liichtmëss-Aktioun vum Préscolaire Mamer

De Blëtz hat déi grouss Éier e Scheck am Wäert vu 3665 € vum „ Liichtmëssdag-Aktioun“ ze kréien.De Blëtz gouf vum Madamm Malou Wagner de Vizepräsidentin vertrueden. Mir soen ALL de Kanner vum Préscolaire, eng Elteren, dem Schoulpersonal an de Gemeng mam Här Luc Feller an den Här Negri. Villmools Merci fir de wonnerbaren Gest.

Im Portrait: Malou Wagner, Komitteemitglied und Lehrerin im LTPS

1. Mäerz 2021: De Blëtz hat e virtuelle Meeting mam Minister de la Sécurité sociale den Här Romain Schneider

De Blëtz, mat der Presidentin Chantal Keller an mat der Madamm Audrey Speitel, hatt e Meeting um Minister de la Sécurité sociale de Här Romain Schneider.Et war e ganz flotten Austausch, wärend deem iwwer Projete vum Blëtz geschwat gouf, besonnesch vum Nosuergezentrum fir Betraffener vun engem Schlag.Mir soen Villmools Merci fir dee sympathesche Meeting.

27. Februar 2021: De Blëtz um 100,7

Source/Quelle: https://www.100komma7.lu/program/episode/338116/202102271015-202102271025 Das Team Blëtz besteht aus Betroffenen, Familien und Freunden.Einer Botschafterin: Claudine Muno und einem Botschafter: Pitt KoellerDas Komittee besteht aus der Präsidentin, Chantal Keller, der Vizepräsidentin, Malou Wagner, der Vorstandssekretärin, Carina Rogerio, der Kassiererin, Nicole Backes-Walesch, den Vorstandsmitgliedern, Karin Magar-Klein, Yasmine Silbereisen, Nicole Scheuren und Pierre Berger.Dem Webmaster, Raoul Klapp und der Direktionsassistentin Audrey Speitel.

Blëtz a.s.b.l. informiert

27. Februar 2021: Im Portrait: Komiteemitglied Yasmine Silbereisen und ihre Schwester Bianca

BLËTZ

YouTube