• 18. Juni 2019 : Scheckiwwerreechung: 1.500€ vun de Schüler an vun d’Enseignanten vu Käl

    by  • 11. Juli 2019 • Schecküberreichungen

    D’Schüler (C4) an d’Enseignante vun der Faubourgschoul zu Käl hunn den Don fir intressant Associatiounen ze ënnerstëtzen. Dëst Joer ass Blëtz asbl. ausgewielt ginn. Dofir leeft e Projet d’ganzt Joer iwwer an d’Recette vu Chrëschtmaart.  Martine Demuyser, Coordinatrice de Cycle,  huet Presidentin vum Blëtz, Madamm Chantal Keller, fir eng kleng Power-point mat der Scheckiwwerreechung invitéiert. Mir soen de Schüler an den Enseignante Villmools Merci fir déi flott Initiative.