19. Juni 2014 : « Club Haus beim Kiosk » in Schifflingen

Le 19 juin 14 Blëtz était l’invité du « Club Haus beim Kiosk » à Schifflange sur l’initiative de Madame Marie-Anne Maroldt. Il s’agissait pour Chantal Keller, présidente et Josette Wirion, secrétaire, de présenter notre association et de reférer sur le thème « Gehiirverletzung, wéi erkennen a wat geschitt duerno ? ». Un public d’une douzaine de personnes s’étaient inscrites à cette manifestation. L’intérêt était vif et la séance se terminait sur la projection d’une vidéo animée sur les signes révélateurs d’un AVC « Stroke heroes ».

—————

Gehirverletzung- wei erkennen? wat maachen a wat geschitt duerno?

E Hireschlag, eng Gehirtumor, e Gehirtrauma- dëst betrëfft net nëmmen di eeler Léit mee och Jonker kenne plëtzlech vun esou enger Krankheet betraff sinn. Mee wéi erkennt een esou eng Krankheet? Wat sinn di richteg Moossnamen, déi séier sollen ergraff gi vun dem jeinegen, de grad präsent ass? wat kann duerno gemaach ginn, souwuel fir de Betraffene sëlwer wéi och fir seng Famill?

Zenter kuerzem besteet hei zu Lëtzebuerg eng nei Associatioun “Blëtz” : Lëtzebuerger Associatioun fir Betraffener vun enger Gehirverletzung. Si informéieren Iech haut iwwert dës wichteg Froen zu Krankheeten, déi wéi e Blëtz aschléit an net nëmmen eng Persoun mä och hiert ganzt soziaalt Ëmfält wéi d’Famill an d’Frënn. Et bleift genuch Zäit fir Fro an Äntwert.

Donneschdes, den 19. Juni um 19.00 Auer

Gratis. Mëllt Iech w.e.g. un

Villmools Merci

MbG
Chantal Keller
Präsidentin

Categories :