01. November 2020: Merci – Vertrauen – Respekt

MERCI alle Leit, déi eis gehollef hunn, fir d’Ëffentlechkeet op de Weltdag vum Hireschlag opmierksam ze maachen.

VERTRAUEN an eis Spideeler! Och a Covid-Zäiten gëlt de

F.A.S.T.!

F: Face= Gesicht: Bitten Sie den Patienten zu lächeln. Ist das Lächeln asymmetrisch?
umgehend 112 wählen !!!
A: Arms = Arme: Bitten Sie den Patienten, beide Arme zu heben. Sinkt ein Arm nach unten?
Zwischenzeitlich :
S: Speech = Sprache: Ist die Sprache verwaschen oder komisch?
Achten auf freie Atemwege!
T: Time = Zeit: Erkennen Sie eines dieser Symptome:
Dem Betroffenen nichts zu essen oder zu trinken geben!
F: Face = visage: Demandez au patient de sourire. Le sourire est-il asymétrique?
appelez immédiatement le 112 !!!
A: Arms = bras: Demandez-lui de lever les deux bras. Un des deux bras tombe?
Entretemps :
S: Speech = parole: Faites-le parler ou répéter une phrase simple. A-t-il du mal à parler ou à articuler?
Dégagez les voies respiratoires!
T: Time = temps: Si le patient présente l’un de ces signes:
Évitez toute alimentation solide ou liquide!

RESPEKT Mir mussen d‘Spidolspersonal schützen:  

Passt op! Halt Distanz! Ditt de Mask un! Wäscht är Hänn!