29. Januar 2024: Assemblée Générale vun de Frae Weiler-Haasel mat Scheckiwwerreechung

A Präsenz vum Buergermeeschter, dem Här Vincent Reding, Hären aus dem Schäfferot, huet Präsidentin Madamm Claire Theisen dem Blëtz e Scheck iwwerreecht an der héicht vu 4500€.

Bei där Geleeënheet gouf och e Scheck vun der Chorale Ste Cecile vu Weiler vu 500 € iwwerreecht.

De Sekretär Här Welfring André huet de Scheck iwwerreecht.

Madamm Yasmine Silbereisen a Madamm Nicole Backes-Walesch hu Scheck entgéint geholl.

De Blëtz seet Villmools Merci fir dei genereis Donen.

Categories :