• YouTube

    20. Oktober 2020: Video Reportage – RTL MaG: Mënschen a Geschichten : De Portrait vun der Chantal Keller, Présidentin vun der Blëtz a.s.b.l.

    by  • 20. octobre 2020 • Blëtz dans les médias, JMAVC2020, YouTube

    Vielen Dank an das Team von RTL, insbesondere an Jenny Fischbach, Journalistin und Dominique Da Silva, Kamerafrau. Danke auch an die flotte Präsentation von Olivier Catani.

    Ausgestrahlt am 18. Oktober 2020. Quelle: https://www.rtl.lu/tele/menschen-a-geschichten/a/1596262.html

    Read more →