13. Januar 2018 : Scheckiwwerreechung vum Fräizäitclub HEX vu Bieles

Den Här Marc Schommer krut vum Président vum Fräizäitclub HEX vu Bieles, den Här Tarpani Romain, a sengen Memberen, e Scheck iwwer 1.000€ fir d’Associatioun Blëtz iwwerreecht.
Mir soe Villmools Merci!