15. Januar 2024: Info-Owend

De Blëtz gouf vu der Gemeng Schetter vun der “Commission de la Famille du 3ieme Age et des affaires sociales” invitéiert fir en Informatiounsversammlung iwwert de Hiereschlag ze halen .

Bei engem gutt gefëllte Sall, a Presenz vum Buergermeeschter, dem Claude Marson, an der Sekretärin vun der Kommissioun, der Liliane Ries, goufe mat enger Powerpoint vill Froe beäntwert!

De Blëtz war duerch Yasmine Silbereisen an Nicole Backes-Walesch vertrueden. Mir sote Villmools Merci fir d’Invitatioun.

Categories :