16 mai 2019 : Bazar zu Nacher „Scheck fir de Blëtz”

D’Nicole Backes-Walesch,  Trésorière vum Blëtz  krut vun der Presidentin vun de Fraen a Mammen vu Géisdref e Scheck iwwer 2.500€, fir d’Associatioun Blëtz iwwerreecht.Mir soe Villmools Merci!.