20. Januar 2017 : Fraen a Mamme vu Miersch iwwerreechen Blëtz a.s.b.l. 3000€


Den 20.01.2017 huet de Laurent van Goidsenoven, Comitésmember vu Blëtz, vum de Fraen a Mamme vu Miersch fir de Blëtz 3000€ krut. Si haten op hirem traditionelle Secondhandshop 15 000€ gesammelt an dës Zomm gouf un 5 Associatioune verdeelt. Initiative fir den Don fir de Blëtz ze maachen, gouf vun de Madame Yvette Schosseler, Member vun Blëtz, organiséiert. Mir soen MERCI!