22. Januar 2018 : Fraen a Mammen Elleng spende €2000

Den Här Marc Schommer, Comitémember, krut vun der Présidentin vun de Fraen a Mammen Elleng , der Mme Bredimus, e Scheck iwwer 2.000€ fir d’Associatioun Blëtz iwwerreecht.
Mir soe Villmools Merci!